Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Zakon o posvojenju - Obiteljsko pravo

Go down

Zakon o posvojenju - Obiteljsko pravo Empty Zakon o posvojenju - Obiteljsko pravo

Postaj by Lenica sub lip 23, 2012 1:27 pm

P O S V O J E N J E

Članak 122.

(1) Posvojenje je poseban oblik obiteljskopravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji posvojiteljima omogućuje roditeljstvo.

(2) Posvojenje se može zasnovati kao srodničko ili roditeljsko.

(3) Posvojitelji posvojenjem stječu pravo na roditeljsku skrb.

Članak 123.

Pravo djeteta je doznati od posvojitelja da je posvojeno, najkasnije do sedme godine života odnosno, ako je dijete starije dobi, odmah nakon zasnivanja posvojenja.


PRETPOSTAVKE ZA ZASNIVANJE POSVOJENJA:

1. Zajedničke odredbe

Članak 124.

(1) Posvojenje se može zasnovati ako je u interesu djeteta.

(2) U postupku zasnivanja posvojenja procjenjuju se osobine posvojitelja u odnosu na dobrobit djeteta.

(3) Ne može se posvojiti krvni srodnik u ravnoj lozi, brat odnosno sestra ni dijete maloljetnih roditelja.

(4) Iznimno, može se posvojiti dijete maloljetnih roditelja nakon godinu dana od rođenja djeteta, ako nema izgleda da će se ono podizati u obitelji roditelja ili bake i djeda odnosno drugih bližih srodnika.

(5) Skrbnik ne može posvojiti svoga štićenika dok ga dužnosti skrbnika ne razriješi centar za socijalnu skrb.

Članak 125.

(1) Posvojiti može osoba u dobi od dvadeset jedne do trideset pet godina, starija od posvojčeta najmanje osamnaest godina.

(2) Ako postoje osobito opravdani razlozi posvojitelj može biti i osoba starija od trideset pet godina, ali dobna razlika između posvojitelja i posvojčeta ne smije biti veća od četrdeset godina.

Članak 126.

(1) Posvojitelj može biti hrvatski državljanin.

(2) Iznimno posvojitelj može biti i stranac ako je to od osobite koristi za dijete.

(3) Ako je posvojitelj stranac, posvojenje se može zasnovati samo uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Članak 127.

Posvojiti ne može osoba:

1. kojoj je oduzeta roditeljska skrb,

2. koja je lišena poslovne sposobnosti,

3. čije dosadašnje ponašanje i osobine upućuju na to da nije poželjno povjeriti joj roditeljsku skrb o djetetu.

Članak 128.

(1) Za posvojenje je potreban pristanak obaju ili jedinog roditelja djeteta, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Roditelji mogu dati pristanak da njihovo dijete posvoji njima poznati ili nepoznati posvojitelj, na način propisan u članku 137. ovoga Zakona.

(3) Pristanak roditelja mora biti izričit u odnosu na vrstu posvojenja.

Članak 129.

(1) Za posvojenje nije potreban pristanak roditelja:

1. kojem je oduzeta roditeljska skrb,

2. koji je potpuno lišen poslovne sposobnosti,

3. koji je maloljetan, a nije sposoban shvatiti značenje posvojenja,

4. kojem boravište nije poznato najmanje šest mjeseci i ne brine se za dijete.


(2) Posvojenje se može zasnovati protiv volje ili bez izjave uredno pozvanog roditelja s kojim dijete ne živi ako je taj roditelj u većoj mjeri zapustio skrb o djetetu dulje od tri mjeseca.


Članak 130.

(1) Za posvojenje djeteta pod skrbništvom potreban je pristanak djetetova skrbnika, osim ako pristanak daje maloljetni roditelj.

(2) Ako je skrbnik osoba zaposlena u centru za socijalnu skrb, pristanak za posvojenje daje skrbnik za poseban slučaj imenovan prema članku 195. ovoga Zakona.


2. Posebne pretpostavke za srodničko posvojenje

Članak 131.

Srodničko posvojenje može se zasnovati do desete godine života djeteta.

Članak 132.

(1) Posvojitelji u srodničkom posvojenju mogu biti samo bračni drugovi zajednički koji su u braku najmanje tri godine.

(2) Posvojiti dijete može, bez obzira na trajanje braka, jedan bračni drug ako je drugi bračni drug roditelj tog djeteta.


3. Posebne pretpostavke za roditeljsko posvojenje

Članak 133.

(1) Roditeljsko posvojenje može se zasnovati do navršene osamnaeste godine života djeteta.

(2) Ako je dijete navršilo dvanaest godina i sposobno je shvatiti značenje posvojenja, za zasnivanje posvojenja potreban je njegov pristanak.


Članak 134.

Posvojitelji u roditeljskom posvojenju mogu biti bračni drugovi zajednički, jedan bračni drug uz pristanak drugog bračnog druga ili osoba koja nije u braku.


II. POSTUPAK ZA POSVOJENJE

Članak 135.

(1) Postupak za posvojenje provodi po službenoj dužnosti centar za socijalnu skrb mjesta prebivališta ili boravišta djeteta, a na prijedlog osobe koja želi posvojiti. Uz prijedlog osobe koja želi posvojiti prilaže se mišljenje centra za socijalnu skrb njezina prebivališta o podobnosti za posvojenje.

(2) U postupku posvojenja javnost je isključena.

Članak 136.

(1) Roditelj djeteta, bračni drug osobe koja namjerava posvojiti i dijete daju pristanak na posvojenje pred centrom za socijalnu skrb koji vodi postupak ili centrom za socijalnu skrb svoga mjesta prebivališta, odnosno boravišta.

(2) Dijete daje pristanak iz članka 133. stavak 2. ovoga Zakona bez nazočnosti roditelja i osoba koje ga žele posvojiti.

(3) Ako su roditelji djeteta, bračni drug osobe koja namjerava posvojiti ili dijete koje se posvaja dali pristanak na posvojenje pred centrom za socijalnu skrb koji ne vodi postupak posvojenja, taj centar odmah će dostaviti o tome ovjerovljeni zapisnik centru za socijalnu skrb koji vodi postupak posvojenja.


Članak 137.

(1) Pristanak na posvojenje roditelj može dati centru za socijalnu skrb iz članka 136. ovoga Zakona i prije pokretanja postupka posvojenja, ali tek kada dijete navrši šest tjedana života.

(2) Prije nego što roditelj dade pristanak iz stavka 1. ovoga članka, centar za socijalnu skrb će ga upoznati sa svim pravnim posljedicama pristanka i posvojenja.

(3) Pristanak se daje na zapisnik, a ovjerovljeni prijepis zapisnika uručuje se roditelju.

(4) Roditelj može odustati od pristanka na posvojenje u roku od trideset dana od potpisivanja zapisnika iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Roditelj koji je pristao da dijete posvoje njemu nepoznati posvojitelji ne sudjeluje kao stranka u postupku posvojenja.


Članak 138.

Centar za socijalnu skrb saslušat će po potrebi i bliske djetetove srodnike o okolnostima koje su važne za posvojenje.

Članak 139.

U postupku posvojenja centar za socijalnu skrb upoznat će djetetove roditelje, posvojitelje i dijete starije od dvanaest godina s pravnim posljedicama posvojenja.


Članak 140.

(1) Izreka odluke centra za socijalnu skrb kojom se zasniva posvojenje obvezno sadrži: ime i prezime te jedinstveni matični broj građana posvojitelja i posvojčeta, vrstu posvojenja, novo osobno ime posvojčeta i druge sadržaje koji se odnose na to posvojenje u skladu s odredbama članka 144. stavka 3. ili 147. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Odluka o posvojenju napuštenog djeteta nepoznatog podrijetla može se donijeti po isteku roka od tri mjeseca od djetetova rođenja ili napuštanja djeteta.

(3) Protiv odluke o posvojenju stranka može podnijeti žalbu u roku od osam dana od dana primitka odluke.

(4) Posvojenje je zasnovano kad odluka o posvojenju postane pravomoćna.

(5) Centar za socijalnu skrb dužan je pravomoćnu odluku o posvojenju odmah dostaviti nadležnom matičaru radi upisa u maticu rođenih.

(6) Matičar će upisati u maticu rođenih sadržaje iz stavka 1. ovoga članka i u skladu s tim postupati.

(7) Ministar nadležan za poslove uprave propisat će način upisa posvojenja u maticu rođenih.


Članak 141.

(1) Centar za socijalnu skrb vodi spise predmeta i očevidnik o predmetima posvojenja.

(2) Podaci o posvojenju službena su tajna.

(3) Uvid u spise predmeta o posvojenju dopustit će se punoljetnom posvojčetu, posvojitelju i roditeljima djeteta.

(4) Maloljetnom posvojčetu centar za socijalnu skrb dopustit će uvid u spise predmeta ako utvrdi da je to u njegovu interesu.

(5) Bližim krvnim srodnicima posvojčeta dopustit će se uvid u spise predmeta o posvojenju ako centar za socijalnu skrb pribavi pristanak punoljetnog posvojčeta.

(6) Uvid u očevidnik i spise predmeta neće se dopustiti roditelju kojem je oduzeta roditeljska skrb ni roditelju koji je pristao da dijete posvoje njemu nepoznati posvojitelji.

(7) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi propisat će način vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju.III. PRAVA I DUŽNOSTI IZ SRODNIČKOG POSVOJENJA

Članak 142.

Srodničkim posvojenjem nastaje između posvojitelja i njegovih srodnika s jedne strane, te posvojčeta i njegovih potomaka s druge strane, neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti koja iz toga proizlaze.


Članak 143.

(1) Srodničkim posvojenjem prestaju međusobna prava i dužnosti posvojčeta i njegovih krvnih srodnika.

(2) Ako dijete posvoji maćeha ili očuh, ne prestaju prava i dužnosti između posvojčeta i roditelja koji je u braku s posvojiteljem, te krvnim srodnicima tog roditelja.Članak 144.

(1) Posvojitelji određuju ime posvojčetu.

(2) Posvojče dobiva zajedničko prezime posvojitelja. Ako posvojitelji nemaju zajedničko prezime, odredit će prezime posvojčetu u skladu s posebnim zakonom.

(3) U maticu rođenih posvojitelji se upisuju kao roditelji.


Članak 145.

Osporavanje materinstva ili očinstva upisanog na temelju srodničkog posvojenja nije dopušteno.


IV. PRAVA I DUŽNOSTI IZ RODITELJSKOG POSVOJENJA

Članak 146.

Roditeljskim posvojenjem nastaju između posvojitelja s jedne strane, te posvojčeta i njegovih potomaka s druge strane, prava i dužnosti koja po zakonu postoje između roditelja i djece.


Članak 147.

(1) Posvojitelji mogu odrediti ime posvojčetu.

(2) Posvojče dobiva prezime posvojitelja, osim ako je posvojitelj odlučio da posvojče zadrži svoje prezime ili da svom prezimenu doda prezime posvojitelja.

(3) U maticu rođenih posvojitelji se mogu upisati kao roditelji.

(4) Ako je posvojče starije od dvanaest godina, za promjenu imena ili prezimena, te upisa posvojitelja kao roditelja potreban je njegov pristanak.

(5) Ako su posvojitelji upisani kao roditelji, osporavanje materinstva ili očinstva nije dopušteno.


Članak 148.

(1) Roditeljskim posvojenjem posvojitelj i posvojče te njegovi potomci stječu međusobno pravo nasljeđivanja krvnih srodnika u ravnoj lozi.

(2) Roditeljskim posvojenjem prestaju prava i dužnosti posvojčeta prema njegovim roditeljima i drugim krvnim srodnicima, osim prema roditelju koji je u braku s posvojiteljem, te krvnim srodnicima toga roditelja.


V. RASKID RODITELJSKOG POSVOJENJA

Članak 149.

Odlukom centra za socijalnu skrb roditeljsko posvojenje može se raskinuti:

1. po službenoj dužnosti ili na prijedlog posvojitelja ako se utvrdi da to zahtijevaju opravdani interesi maloljetnog posvojčeta,

2. na pojedinačni ili zajednički zahtjev posvojitelja i punoljetnog posvojčeta, ako se utvrdi da za to postoje opravdani razlozi.

Članak 150.

(1) Centar za socijalnu skrb može odlukom o raskidu posvojenja privremeno odrediti maloljetnom posvojčetu uzdržavanje na teret posvojitelja, uzimajući u obzir njihovo imovinsko stanje, te razloge koji su doveli do raskida posvojenja.

(2) Centar za socijalnu skrb može odlukom o raskidu posvojenja privremeno odrediti posvojitelju uzdržavanje na teret punoljetnog posvojčeta, ako posvojitelj nije sposoban za rad i nema sredstava za život, uzimajući u obzir njihovo imovinsko stanje, te razloge koji su doveli do raskida posvojenja.

(3) Centar za socijalnu skrb može odrediti privremeno uzdržavanje prema stavku 1. i 2. ovoga članka najdulje do godine dana.


Članak 151.

(1) Posvojenje prestaje kada odluka o raskidu posvojenja postane pravomoćna.

(2) Ako su posvojitelji upisani u maticu rođenih kao roditelji posvojčeta, ovi podaci se ne mijenjaju u matici rođenih nakon pravomoćnosti odluke o raskidu posvojenja.

(3) Iznimno, centar za socijalnu skrb u odluci o raskidu posvojenja može zbog opravdanih razloga odrediti da se na ispravama iz matice rođenih iskazuju podaci o roditeljima djeteta koji su bili upisani prije posvojenja.

(4) U slučaju raskida posvojenja posvojče može zadržati prezime posvojitelja. Za maloljetno posvojče o tome odlučuje centar za socijalnu skrb uz prethodni pristanak posvojčeta starijeg od dvanaest godina.

(5) Odluku o raskidu posvojenja centar za socijalnu skrb dužan je u roku od osam dana od dana pravomoćnosti odluke dostaviti nadležnom matičaru radi upisa u maticu rođenih.

Lenica
Jako aktivni forumaš
Jako aktivni forumaš

Registriran/a : 29.12.2011
Broj postova : 2650
Reputacija Reputacija : 110
Godina imam : 41
Započeo/la tema :
Zakon o posvojenju - Obiteljsko pravo Empty0 / 9990 / 999Zakon o posvojenju - Obiteljsko pravo Empty

[Vrh] Go down

Zakon o posvojenju - Obiteljsko pravo Empty Re: Zakon o posvojenju - Obiteljsko pravo

Postaj by Lenica sub lip 23, 2012 1:33 pm

Dali vam je zanimljivo obiteljsko pravo? Meni je.
Meni se čini da su sve o.k zakone napisali - (Čitaj dalje)

...ali mislite li da Centar za socijalnu skrb radi greške?
I da moraju pazit na postupke?

smajlić

Da to što su uveli zakon o medicinskoj pomognutoj oplodnji zapravo pametno
a tuđe dijete pustit u dom da se osamostali i krene u život?
kavica

Lenica
Jako aktivni forumaš
Jako aktivni forumaš

Registriran/a : 29.12.2011
Broj postova : 2650
Reputacija Reputacija : 110
Godina imam : 41
Započeo/la tema :
Zakon o posvojenju - Obiteljsko pravo Empty0 / 9990 / 999Zakon o posvojenju - Obiteljsko pravo Empty

[Vrh] Go down

Zakon o posvojenju - Obiteljsko pravo Empty Re: Zakon o posvojenju - Obiteljsko pravo

Postaj by Neu sub lip 23, 2012 10:45 pm

Gadno je to pustit tuđe djete u tuđi dom, teško je tom djetetu dok se ne privikne ali ti ga ljudi mogu voljeti puno i puno se briniti za njega.

Socijalna skrb vjerojatno čini brojne greške.

_________________
Upoznao sam neke čudne, predivne ljude među kojima i sebe – nekoga koga mnogi nikada ne upoznaju.Charles Bukowski
Neu
Neu
CroFriends gazdarica
CroFriends gazdarica

Registriran/a : 19.12.2008
Broj postova : 86925
Reputacija Reputacija : 4928
Godina imam : 32
Započeo/la tema :
Zakon o posvojenju - Obiteljsko pravo Empty999 / 999999 / 999Zakon o posvojenju - Obiteljsko pravo Empty

[Vrh] Go down

Zakon o posvojenju - Obiteljsko pravo Empty Re: Zakon o posvojenju - Obiteljsko pravo

Postaj by Sponsored content


Sponsored content


[Vrh] Go down

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.